Firma Rožnovská travní semena nabízí široký sortiment trav, jetelovin a travních směsí zejména pro okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště atd.

travní semena, travní směsy, semena, okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště, tráva, trávy, jetelovina, galerie, RTS

3. Zakládání trávníků

Příprava plochy

Všeobecně se dá říct, že trávníky nemají vyhraněné nároky na půdní podmínky.

Nejlépe se jim však daří na středních až středně těžkých půdách. V případě zakládání trávníku na lehkých půdách nás čekají zvýšené nároky na závlahu a je proto vhodné dodat do půdy jílovité minerály.  Naopak u extrémně těžkých půd přidáváme písek nebo jiný materiál  zvyšující podíl vzduchu v půdě, abychom zabránili pozdějšímu zvýšenému výskytu mechů a chorob.

Trávníky nejlépe prospívají při pH 5,5-6,5. Pokud je pH nižší, zapravíme ještě před rytím nebo orbou odpovídající množství vápníku (např. ve formě jemně mletého dolomitického vápence).

Dalším důležitým opatřením je odstranění plevelů, a to hlavně těch vytrvalých (pýr plazivý, kopřiva dvoudomá, bršlice kozí noha,....). Tyto plevele lze v trávníku jen velmi obtížně ničit. Jejich odstranění  provedeme aplikací neselektivního herbicidu v době jejich intenzivního růstu. Pro dostatečné působení je nutné nechat účinkovat tento herbicid minimálně 14 dnů. Při silném zaplevelení těmito plevely se stává, že část rostlin nevyklíčí, a je nutné aplikaci opakovat. Proto je ideální úpravy provést v roce předcházejícím založení porostu. Před zimou pak provést nakypření orbou nebo rytím a porost zaset co nejčasněji na jaře.

 

51

Ošetření plochy totálním herbicidem, fotoarchiv Rožnovská travní semena, s.r.o.

 

 

Vlastní založení trávníku

 

Základním předpokladem pro založení kvalitního trávníku je co nejrovnější povrch půdy.

 

Ponechané nerovnosti znemožňují kvalitní rovnoměrné sekání na požadovanou výšku a zhoršují funkčnost a estetický vzhled trávníku.

Hrubá příprava jako jsou terénní úpravy, rytí/orba nebo zapravování kompostu/hnoje by měla být provedena na podzim před rokem výsevu. 

 

38

Hrubá předseťová příprava půdy, fotoarchiv Rožnovská travní semena, s.r.o.

 

Vlastní jemná předseťová příprava se provádí brzy na jaře, jakmile to stav půdy dovolí. U podzimního výsevu ji provedeme koncem léta. U větších pozemků se konečná příprava provádí speciálními půdními kultivátory. Při malých výměrách pozemek překopeme a uhrabeme. Těsně před setím provedeme hnojení průmyslovými hnojivy, povrch utužíme válením a jemně povrch nakypříme.

 

39

Jemná předseťová příprava půdy, fotoarchiv Rožnovská travní semena, s.r.o.

 

 

Vysévat můžeme od jara do pozdního podzimu s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám.

 

Nejvhodnější termíny setí jsou jarní 15.3.-15.5 a podzimní 15.8-30.9..

 

Výsevné množství je dané druhem používané travní směsi (viz. správný výběr travní směsi).

Způsob setí závisí na velikosti osévané plochy. Při setí velkých ploch se používají různé secí stroje. Malé plochy se osévají ručně. Je vhodné oddělit 20 % osiva z celkového množství jako rezervu pro případné dosetí prázdných nebo řídkých míst.

Vlastní výsev se provádí rovnoměrným rozhozem osiva ve dvou směrech (ze severu na jih a z východu na západ). Tím docílíme rovnoměrného rozptýlení osiva.Osivo vyséváme na povrh nebo jen velmi mělce. Po zasetí osivo jemně zapravíme do půdy a plochu mírně utužíme, aby se vytvořily příznivé podmínky pro vzcházení. Na velké plochy se používají lehké rýhované a hladké válce. U malých pozemků provedeme „zasekání" semen železnými hráběmi, po té povrch utužíme (např. šlapáním po dlouhé desce).  Zásev provádíme pokud možno za bezvětří a optimálního vlhkostního stavu půdy (ne za mokra).

 

40

Zásev, fotoarchiv Rožnovská travní semena, s.r.o.

 

Sečení trávníků

 

Kvalitní sekání je základem krásného trávníku.


První sekání po výsevu provádíme až po náležitém zakořenění trávníku přibližně při výšce 10 cm a to na výšku strniště zhruba 5 cm. Při sekání používáme sekačku s ostrým a dobře seřízeným žacím ústrojím, aby nedošlo  k poškození nově vytvořeného kořenového systému.Výšku sekání v následujících sečích snižujeme až na požadovanou výšku pro daný typ trávníku (u parkových trávníků - 15-25mm, u sportovních 30-45mm). Při seči by neměla být odstraněna více něž 1/3 výšky porostu.

Frekvence sečí je ovlivňována úrovni výživy a zavlažování.  Po začátku jarního růstu v březnu a dubnu začíná nejintenzivnější růst v období května a června. V letních měsících se díky častému suchu projevuje růstová deprese. K dalšímu oživení růstu dochází v září. Všeobecně se dá říct, že do časného léta sečeme nejméně 1x týdně, později 1x za dva týdny.

 

41

Sečení, fotoarchiv Rožnovská travní semena, s.r.o.