Firma Rožnovská travní semena nabízí široký sortiment trav, jetelovin a travních směsí zejména pro okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště atd.

travní semena, travní směsy, semena, okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště, tráva, trávy, jetelovina, galerie, RTS

9. Choroby v trávníku:

Plíseň sněžná (Sněžná světlorůžová plísňovitost trav). Původci -  Microdochium nivale, ostatní druhy rodu Fusarium: F. crookwelence, F. graminearum, F. culmorum a F. acuminatum.

Toto onemocnění se podílí velkou měrou na vyzimování travních porostů (nejčastěji sportovních a užitkových trávníků). Nejvíce jsou napadány jílky, psinečky, lipnice roční a kostřava červená, odolnější jsou naopak bojínky.

Projevuje se okrouhlými až elipsovitými, ale i nepravidelnými skvrnami, které jsou velmi často pokryté bělavým až narůžovělým povlakem.

Příčiny výskytu - umístění ve stinných polohách, mechanicky poškozené a podvyživené porosty, podzimní přehnojení porostu dusíkem, velký výskyt stařiny ponechané v trávníku do zimy, atd.

Ochrana: Nepřehnojovat trávníky dusíkem před zimním obdobím, vysečení trávníku na správnou výšku, vyhrabání stařiny.

Z chemických přípravků působí nejlépe ty, které obsahují účinné látky azoxystrobin, iprodione a carbendazim.

26

Sněžná světlorůžová plísňovitou trav (plíseň sněžná), foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

Paluška travní (Sněžná šedobílá plísňovitost trav). Původce - Tupnula incarnata

Velmi podobná plísni sněžné, s níž je často zaměňována. Postihuje prakticky všechny druhy trav, mezi nejnáchylnější patří psineček výběžkatý, p. tenký a poháňka hřebenitá.

Příznakem je žloutnutí listů a tvorba bílých mikosklerocií na částech napadených listů, které dostávají bílou až šedivou barvu.

Houbu podporují dlouhotrvající sněhová pokrývka, teploty v rozsahu 0-10 oC a vysoká vzdušná vlhkost.

Ochrana: Prevencí je správné sekání porostů, nepřehnojování dusíkem, dostatečná výživa draslíkem, odstranění stařiny.

Jako účinné chemické látky jsou uváděny: bitertanol, carbendazim, carbendazim + prochloraz, chlorthalonil, iprodion, thiophanate-methyl, thiram.

32

Sněžná tyfulová plísňovitou trav (paluška), foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

Fuzariová spála trávníku (letní fuzarióza)

Napadá především odrůdy kostřavy červené a kostřavy ovčí. Vyskytuje se především na intenzivně ošetřovaných trávnících ve vegetačním období.

Na trávníku se objevují drobné, kulaté skvrny. Původce přečkává pravděpodobně v odumřelé travní hmotě a v půdě. Poškozený trávník jen velmi obtížně regeneruje a větší či rozsáhlejší odumřelá plocha je patrná po celý rok.

Napadení, ke kterému dochází zejména v létě, podporuje vysoká teplota vzduchu ve spojení s vysokou vzdušnou vlhkostí a vysokou teplotou půdy, silné oslunění trávníku, stres ze sucha a po něm následující dešťové srážky,           nevyrovnaná minerální výživa (přezásobení N a nedostatek K) spojené s extrémními hodnotami pH (nižší jak 5 a vyšší jak 7).

Ochrana: K nechemickým opatřením patří vyrovnaná minerální výživa a přísun drasla v letních měsících, vyvarování se stresu ze sucha, redukování plsti a udržování půdní reakce mezi 5,5 až 6,5.

Mezi účinné látky patří fenarimol, iprodion, myclobutanil, propiconazole a thiophanate-methyl.

27

Fuzariová spála trávníku, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

Červená nitkovitost trav. Původci - houby Laetisaria fuciformis, syn. Osária fuciformis.

Napadá všechny druhy trav.

Projevuje se nepravidelnými skvrnami v trávníku, které později žloutnou a dostávají slámovitou barvu. Při vyšší vlhkosti lze zaznamenat růžové chomáčky mycelia hub. Je to asi nejvýznamnější onemocnění trávníků.

Ochrana: Prevencí je rovnoměrná výživa, omezení plstnatění trávníku a optimální vláhové poměry. Choroba se nejčastěji vyskytuje na podzim, při přemokření půdy deštěm nebo závlahou, nebo při výskytu silných ros, mlhy apod.

Účinkuje na ni celá řada fungicidních látek: carbendazim + prochloraz, chlorthalonil, fenarimol, iprodion, mancozeb, prochloraz, propiconazole, thiophanat-methyl, azoxystrobin, myclobutanil, trifloxystrobin a další.

28

Červená nitkovitost trav, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

Bronzově hnědá ohniskovitost

Napadá především druhy rodu psineček. Vyskytuje se především na intenzivně ošetřovaných trávnících sportovních hřišť na celém území ČR.

Na greenech golfových hřišť se objevují  (většinou po delším období sucha a horka) větší oválné, nebo kruhovité skvrny (někdy i více jak 1 m v průměru). Jejich barva přechází od zelené, přes světle hnědou až k velmi tmavé. Ve středu těchto skvrn dochází často ke změně složení porostu (zůstávají zde především dvouděložné plevele, ale i širokolisté typy lipnice luční, kostřava červená a další travní druhy). Skvrny se objevují na trávníku i v následujících letech, mnohdy ve větším rozsahu. Jde o onemocnění stébla a kořenů, takže rostliny se nechají z půdy lehce vytáhnout.

Výskytu onemocnění napomáhají nepříznivé půdní poměry (pH vyšší jak 7 a zhutnění půdního povrchu), dlouhodobé zamokření půdy, nepravidelná minerální výživa, stres vyvolaný suchem a vysoká vzdušná vlhkost. Patogen přežívá ve formě mycelia v odumřelé travní hmotě i v živých podzemních orgánech trav; za chladného a vlhkého počasí prorůstá houba kořeny a stolony hostitele a infikuje další rostliny.

Ochrana: K nechemickým opatřením patří pravidelná kontrola stavu pH v půdě, vyrovnaná výživa, aplikace hnojiv obsahujících síru (síran amonný), odstranění příčin zhutnění půdy.

V chemické ochraně lze využít účinných látek carbendazim, chlorthalonil, fenarimol, propiconazole, thiophanat-methyl, azoxystrobin, myclobutanil a další. V ochraně vůči tomuto onemocnění trávníku se doporučuje zejména preventivní ošetření.

25

Bronzově hnědá ohniskovitost, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

Čarodějné kruhy. (Čarodějná kruhovitost trávníků). Původce- Špiška travní - Marasmium oreades a řada dalších vyšších hub.

Postihuje zejména starší trávníky extenzivně udržované. Poškození je nevratné a problematicky odstranitelné.

U čarodějných kruhů se rozlišují celkem čtyři typy:

  • pouze tmavě zelené kružnice, nebo jejich části
  • tmavě zelené kružnice, resp. jejich části s úzkou částí odumřelého, či slabě se vyvíjejícího travního drnu na vnější nebo vnitřní části kružnice
  • kružnice tvořené odumřelou travní hmotou doprovázené hydrofobní vrstvou půdy, kterou je velmi obtížné zavlažit
  • kružnice tvořené pouze plodnicemi vyšších hub bez viditelného efektu na trávník a jeho kvalitu

Riziko výskytu zvyšují následující faktory: stáří porostu, chudé, písčité půdy, lesní půdy, zhutněné půdy a také časté ošetřování trávníků fungicidy, které potlačují přirozené antagonisty.

Ochrana: Je velmi obtížná. Důležitá je prevence: vyrovnané hnojení, pravidelná závlaha, provzdušňování, odstraňování plsti. Je nutno odstranit napadenou zeminu do hloubky 20-75 cm a do 50 cm po stranách napadených kruhů, nahradit je čerstvou zeminou a znovu osít.

29

Čarodějná kruhovitost, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

Suchá ohniskovitost trávníku. Původce - hydrofobní druhy hub a abiotický stres.

Napadá všechny druhy trav využívaných pro sportovní zatěžované trávníky (především jílek vytrvalý, kostřava červená a lipnice luční). Je častým a velmi rozšířeným onemocněním intenzivně ošetřovaných sportovních trávníků.

Projevuje se zprvu jako malé, později rozsáhlé skvrny nepravidelného tvaru, travní porost pomalu zasychá, neregeneruje, i při silnějších srážkách či zavlažování voda nevsakuje, ale stéká po povrchu. K charakteristickému znaku patří i to, že ráno nepokrývá tato místa rosa. Velmi často dochází na těchto místech k výskytu řas. Skvrny se objevují již koncem jara, často dochází ke zvětšování.

Chorobu podporuje suché a horké počasí, neodstraňovaná plsť, nadměrné zhutnění půdy, nevhodně vytvořený reliéf, vysoký podíl písku v nosné vrstvě, nízké pH, zasahující kořeny stromů do nosné vrstvy trávníku, které odebírají značnou část vody, výskyt čarodějných kruhů, časté používání fungicidů, které může vést k redukci užitečné půdní mikroflóry a další.

Ochrana: V mnoha případech vyřeší tuto záležitost důkladné ruční zavodnění s použitím vhodného smáčedla, někdy je nutná totální obnova postižené části trávníku.

31

Suchá ohniskovitost trávníku, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

Padlí travní. Původce - houba Erysiphe graminis.

Napadá prakticky všechny kulturní druhy trav. V trávnících je jeho výskyt zaznamenáván převážně na extenzivně sekaných a zastíněných polohách.

Vytváří bělavé, moučnaté povlaky na listech, u starších listů dochází k tvorbě hnědých skvrn a usychání.

Ochrana: Prevencí je pravidelné kosení, provzdušování, omezení zastínění. Účinné jsou fungicidy na bázi propiconazolu a fenpropimorphu.

30

Padlí trav, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

Korunkatá rzivost trav. Původce - Puccinia coronata.

Vyskytuje se u všech druhů jílku, kostřavy luční, ovsíku vyvýšeného a psinečku tenkého.

Příznaky jsou dvojí: letní výtrusy vytvářejí žluté až oranžové prášivé kupky, zimní výtrusy vytvářejí tmavé až černé neprášivé skvrny. Vyskytuje se na extenzivních, málo sekaných trávnících. Optimální teplota pro šíření choroby je mezi 10-20 oC.

Ochrana: Preventivní ochrana spočívá ve vyvážené výživě trávníku, více jsou napadány porosty s nedostatkem dusíku. Z chemických prostředků působí nejlépe propiconazole a azoxystrobin.

 

Rez travní (Černá rzivost trav) Původce -  Puccinia graminis.

Škodí hlavně v semenářských porostech, ale může se vyskytovat i ve špatně vyživovaných trávnících (nedostatek N), méně často kosených.

Projevuje se tvorbou rezavých až červených prášivých kupek, hlavně na stéblech, méně na listech. Později se tvoří neprášivé tmavé až černé skvrny na stéblech a zasychajících listech.

Výskytu napomáhají vysoké jarní teploty, optimum pro vývoj a šíření této choroby je mezi 20-30 oC.

Ochrana: Ochranou je vyrovnaná výživa, pravidelné kosení a odstraňování stařiny. I na tuto rez dobře působí propiconazole a azoxystobin, ale ani zde není v ČR registrován žádný fungicid.

34

Černá rzivost trav, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

Listové skvrnitosti. Původci - Do této skupiny lze zařadit celou řadu chorob, z nichž pro trávníky mají největší význam Helmintosporióza  jílků (nyní Hnědá skvrnitost trav), způsobena houbou Drechslera siccans, Helmintosporióza kostřav  (nyní Síťovitá skvrnitost kostřav), způsobená Drechslera dictyoides a Helmintosporióza lipnic (nyní Modrohnědá skvrnitost lipnic), kterou způsobuje Drechslera poae.

Tyto houby způsobují na listech trav různé skvrny.

Ochrana: Chemická ochrana u těchto skvrnitostí není propracována, důležitá je prevence: vyrovnaná výživa, pravidelné kosení, odstraňování stařiny.

33

Listové skvrnitosti (kostřava červená), foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

 

Literatura:

Cagaš, B. a kolektiv: Trávy pěstované na semeno, Vydavatelství

Ing. Petr Baštan, 2010, str. 210-230

Hrabě, F. a kolektiv: Trávníky pro zahradu, krajinu a sport, Vydavatelství

Ing. Petr Baštan, 2009, str. 169-182