Firma Rožnovská travní semena nabízí široký sortiment trav, jetelovin a travních směsí zejména pro okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště atd.

travní semena, travní směsy, semena, okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště, tráva, trávy, jetelovina, galerie, RTS

ZALOŽENÍ UŽITKOVÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ

Hlavní zásady při zakládání nebo obnově lučních a pastevních porostů

Výběr travní směsi

Při výběru druhu travní směsi je nutné se řídit následujícími zásadami:

  • posoudíme ekologické podmínky stanoviště ( klimatické, půdní a hydrologické ). Při celkovém hodnocení vycházíme dále z místních poznatků a zkušeností
  • uvážíme možnosti intenzity využívání na úrovni hnojení v závislosti na počtu a kategoriích zvířat, sečení pro konzervaci aj.
  • určíme dobu využívání dle dalšího využití dané plochy

 

Zakládání travních porostů

Příprava plochy pro založení travních porostů

Je možno říci, že tyto porosty nejsou náročné na půdní podmínky. Nejlépe se těmto porostům daří na středních až středně těžkých půdách při kyselosti pH 5,5 – 6,5.

Nezbytným opatřením před přípravou půdy je likvidace vytrvalých plevelů ( pýr plazivý, šťovík, kopřiva dvoudomá a další ). Tyto plevele se velmi obtížně v travních porostech odstraňují. Jejich odstranění se provádí aplikací neselektivními herbicidy ( glyphosáty) před přípravou půdy  v době jejich intenzivního růstu. Pro dostatečné působení je nutné nechat účinkovat tento herbicid minimálně 14 dnů. Určité úspory herbicidů lze docílit provedením tzv. “odplevelovací seči” tj., kdy rostlinky trávy mají velikost vyšší jak 8-10 cm.

Vlastní založení travního porostu

Provedeme dokonalou přípravu půdy (orba do hloubky 15-18 cm), spojenou s utužením nakypřené vrstvy a srovnáním půdy. Nakypřená půda před setím by měla být pouze do hloubky 2 cm. Tato vrstva by měla být připravena stejně, jako pro zeleninu. Při přípravě půdy současně zapravíme startovací dávku dusíku ve výši 30 kgN/ha.

Zasetí směsi provedeme do hloubky 1,5 – 2 cm. Pro dodržení kvalitního setí secím strojem upozorňujeme na plnění výsevní skříně jen tolik, aby nedocházelo k separaci jednotlivých travních druhů ve směsi.

Po zasetí uválet pozemek rýhovanými válci.

Setí na jaře provést co nejdříve, ihned jakmile to dovolí stav půdy, ale “nezamazat”. Nejvhodnější termíny setí na jaře jsou 15.3. – 15.5. a na podzim 15.8. - 30.9.

Výsevné množství travní směsi je dané jejím druhem a užitím travního porostu. Porosty pro užitkové účely se vysévají většinou v čisté kultuře tj. bez krycí plodiny. Krycí plodinou je jílek jednoletý, který je již v dané směsi obsažen a vytváří dobré podmínky pro vzcházení všech vysetých druhů trav .

Dále je také vhodné přihnojení porostu 30 – 50 kgN/ha (při podzimním setí, na jaře, a také po provedené seči).